درباره فنگ شويی، طراحی داخلی، دکوراسیون، دکور

درباره فنگ شوييabout-asooni

در حال حاضر انواع متفاوتي از تكنيك هاي فنگ شويي وجود دارد كه مورد نظر ما براساس جهات جغرافيايي مي باشد. انرژي مثبتي كه قبلا نام برديم به چي مي شناسيم و اين انرژي چي بايد بصورت متعادل و هماهنگ در جاهايي از مكان زندگي و يا كار تقويت و يا تضعيف شود. در اين روش در نظر داشتن محيط اطراف خانه و محيط دورن خانه و يا محل كار براساس جهات اصلي و فرعي تقسيم بنديهاي انجام مي شود و محل تقويت و تضعيف هر كدام از تقسيم بنديها بنابر محل استقرار (جهت يابي) شناسايي مي شود.
هر يك از اين خانه ها در جهات جغرافيايي معرف نقويت و يا تضعيف يكي از جنبه هاي زندگي انساني است.

5 عنصر فنگشویی

كه با استفاده از 5 عنصر و نمادهاي آنها مي توان روي تقويت انرژي آن قسمت از مكان تأثير گذاشت.
مثلا بخش جنوب شرقي در منزل يا محل كار، خانه عنصر چوب است و اگر در اين قسمت از منزل ما اشيايي با جنس چوب بگذاريم و يا تصويري از جنگل و يا هر چه كه نمادي از چوب و ثروت باشد باعث تقويت انرژي چي در جهت تحقق اين خواسته مي شويم. فنگ شويي درون محيط خانه و كار و محيط پيرامون قابل اجراست، خيلي وقتها ما نمي توانيم با نتخاب خودمان محل زندگي و كار را بسازيم و جايي از قبل تعيين شده مي باشد ما قادريم با استفاده تغييراتي جزئي و جابجاييهايي، جلوي انتشار انرژيهاي مضر بر سلامت شخص و اجتماعي و اقتصادي را گرفته و جهت تقويت آن محل كنيم.

نقشه سایت